Drets i Deures

Drets

 • Participar en la gestió del Col·legi i, per tant, exercir els drets de vot i d’accés als càrrecs col·legials, en la forma que estableixen els Estatuts del Col·legi.
 • Participar en les activitats del Col·legi, complint les condicions generals que en cada cas s’estableixin, i rebre informació adequada sobre la marxa i funcionament del Col·legi.
 • Prendre part en les activitats de formació que organitzi el Col·legi.
 • Impugnar els acords dels òrgans del Col·legi, quan els considerin contraris a la Llei o a l’interès general de la professió, o resultin lesius per als seus propis interessos.
 • Els altres que deriven de la Llei i dels Estatuts.

Els membres col·legiats com a exercents tenen, a més a més, els drets següents:

 • Actuar professionalment en l’àmbit territorial del Principat d’Andorra, segons les regles i les tècniques pròpies del saber de la professió, ja sigui de forma particular o bé al servei de qualsevol empresa o Administració Pública, i dins dels límits establerts per les aptituds i competències atorgades pel seu títol d’ensenyança.
 • Sol·licitar a la Junta de Govern l’empara del Col·legi quan considerin lesionats o menyscabats els seus drets i interessos professionals.
 • Realitzar els projectes, dictàmens, peritatges, valoracions o altres que siguin sol·licitats al Col·legi per entitats o particulars i que els hi corresponguin per torn prèviament establert.
 • Al visat oficial de documents professionals, projectes, contractes de treball, etc., en els casos i amb els efectes que estableixi la legislació vigent.

Deures

 • Assistir als actes corporatius i participar en la vida col·legial en la forma establerta pels presents Estatuts i en la normativa interna del Col·legi, acceptant els càrrecs per als quals siguin elegits, llevat de causa justificada.
 • Complir estrictament les prescripcions estatutàries i els acords vàlidament adoptats pels òrgans del Col·legi.
 • Pagar les quotes i drets que s’estableixin per al sosteniment del Col·legi i per al finançament de les seves activitats i serveis.
 • Posar en coneixement del Col·legi els casos d’intrusisme dels quals tinguin notícia.
 • Respectar els drets professionals o corporatius d’altres col·legiats, evitant la competència deslleial i l’intrusisme.
 • Conèixer i complir les normes d’ètica professional contingudes en el Codi deontològic del Col·legi.
 • Acceptar les resolucions del Col·legi emanades de la seva mediació o arbitratge quan li hagin sotmès la resolució de conflictes per motius professionals.
 • Facilitar al Col·legi les dades necessàries per al correcte funcionament d’aquest.
 • Els altres que deriven de la Llei i dels Estatuts del Col·legi.

Els membres col·legiats com a exercents tenen, a més a més, els deures següents:

 • Actuar segons les regles i les tècniques pròpies del saber de la professió corresponent, prenent en consideració les experiències pròpies del sector i dins dels límits establerts per les aptituds i competències atorgades pel seu títol d’ensenyança.
 • Sotmetre a visat del Col·legi els treballs realitzats en l’exercici de la professió, amb la finalitat de verificar els requisits de correcció formal dels documents de caràcter tècnic que els integren.
 • Rebre formació professional continuada.