Principis, objectius del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra.

El Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, creat per la Llei 26/2012, del 18 d’octubre, és una corporació autònoma amb personalitat jurídica pròpia de dret públic i amb plena capacitat pel compliment de les seves finalitats i l’exercici de les seves funcions, que són la representació exclusiva de la professió d’enginyer, l’ordenació de l’exercici professional, la defensa dels interessos professionals i el foment de la solidaritat professional.
La seva existència és reconeguda per la Constitució Andorrana. El Col·legi professional agrupa a tots els professionals superiors de l’enginyeria, integrats per les diferents especialitats de l’enginyeria, tant per a defendre els legítims interessos professionals dels col·legiats, com per a ordenar la seva activitat professional en la societat andorrana.
L’objectiu del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra és promoure el perfeccionament professional, científic i tecnològic dels seus membres; prestar serveis a la comunitat; vetllar pel desenvolupament i la racionalització de l’enginyeria, del prestigi i prerrogatives de la professió d’enginyer, a l’hora de contribuir en el desenvolupament econòmic i social d’Andorra.

Quines són les seves finalitats?

  • Regular i ordenar l’exercici de l’activitat professional relacionada amb l’enginyeria, així com la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics.
  • Vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat i especialment per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Igualment, té com a finalitat la representació exclusiva de la professió i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

Qui es pot col·legiar?

Per a ser admès com a membre del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra és necessari complir els requisits següents:

  • Estar en possessió d’un títol d’enginyer, lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra, que sigui adequat, d’acord amb la Llei, per a l’exercici de la professió d’enginyer.
  • Tenir la nacionalitat andorrana, o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat. En aquest últim cas, la incorporació al Col·legi estarà subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió titulada als nacionals andorrans en l’estat d’origen del sol·licitant.
  • Disposar de la corresponent autorització habilitant emesa pel Govern.

Quin són els règims de col·legiació?

El Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra incorpora dos règims de col·legiació: el d’exercent i el de no exercent. Tots els col·legiats són membres de ple dret del Col·legi, sense perjudici dels diferents drets i obligacions que es derivin de cadascun dels règims de col·legiació.

És requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’enginyer la incorporació al Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra com a membre exercent. No obstant això, el requisit de col·legiació és opcional quan es tracta de personal de l’Administració pública andorrana, llevat que la legislació en disposi altrament.

El règim de no exercent està previst per a aquelles persones que, complint els requisits de col·legiació previstos als Estatuts del Col·legi, no desitgin exercir la professió d’enginyer.

Quin és el procediment estatutari de col·legiació?

Per tal d’obtenir la incorporació al Col·legi, la persona interessada ha d’adreçar una sol·licitud al Col·legi, acompanyada del seu corresponent Pla d’estudis, així com dels documents que acrediten que:

  • Es troba en possessió d’un títol d’enginyer, lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra, que sigui adequat, d’acord amb la Llei, per a l’exercici de la professió d’enginyer.
  • Té la nacionalitat andorrana, o que és resident, de manera efectiva i permanent, al Principat d’Andorra. En aquest últim cas, la incorporació al Col·legi estarà subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen del sol·licitant.

La Junta de Govern examina la sol·licitud, verifica els documents aportats i, si els considera conformes, emet un informe favorable i el lliura a la persona interessada perquè l’acompanyi a la sol·licitud que ha d’adreçar al Govern per a obtenir l’autorització d’exercici de la professió.

Una vegada obtinguda l’autorització d’exercici per part de Govern, la persona interessada la tramet al Col·legi, el qual haurà d’acordar a la persona interessada l’alta definitiva com a membre, i l’haurà d’inscriure en el Registre de membres del Col·legi.