Sol·licitud d'inscripció

al Col·legi d'Enginyers

Per a inscriure’t al Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, cal que facis els passos següents:

 1. Omple la següent sol·licitud en línia
 2. Recopila la documentació obligatòria següent:

  · Fotografia recent
  · Fotocòpia conforme del passaport. En cas de no ser andorrà, fotocòpia conforme del DNI i certificat de residència
  · Fotocòpia conforme del títol i expedient acadèmic
  · Fotocòpia conforme de la resolució del Departament de Treball autoritzant a exercir la professió titulada d’enginyer al Principat d’Andorra.

 3. En cas d’estar exercint, omplir el següent qüestionari d’assegurança:
  · Persona física o societat unipersonal
  · Persona jurídica
 4. Portar tota la documentació a la seu del Col·legi o, en el cas de documents PDF signats digitalment, els podràs pujar al darrer punt d’aquest formulari.

Quota anual de col·legiació:
· Exercent:  compte propi o compte aliè: 275 € (inclou assegurança de RC bàsica – 50.000 € de límit d’indemnització)
· No exercent: 155 €

Legislació aplicable:

 • Llei 26/2012, del 18 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra
 • Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra aprovats en Assemblea Ordinària de data 2 de febrer de 2017.
 • Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.
 • Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.
Desplaça cap amunt